گفتگویی کوتاه با مجموعه رامان فیدار سازه

پاتریس تســلیمی مدیر فــروش مجموعه رامان فیدار سازه درباره این مجموعه توضیح داد: مجموعه رامان فیدار ســازه تولیدکننده انواع عایق های حرارتــی، صوتی و همچنین پوشش های مقاوم در برابر حریق است. وی افــزود: مجموعــه ما با اســتفاده از تکنولــوژی روز اروپا و دانــش و تجهیزات شرکت Edilteco ایتالیــا، یکــی از پیشــگامان صنعــت عایق و ملات های پاششــی به خصوص درزمینه عایق های حرارتی – صوتی و سیســتم های محافظت غیرعامل ســازه ای در برابر آتش است.

ارائه محصولات روز دنیا در راســتای بهینه سازی مصرف انرژی، جلوگیری از پرت انرژی و بالا بردن ایمنی ســاختمان ها در حادثه حریق، هدف اصلی ما محسوب می شود. تســلیمی اشــاره کرد: کارخانه مجموعه رامان در شــهرک صنعتی کاسپین 2  در اســتان قزویــن قــرار دارد و دارای ظرفیــت تولید قابل توجهی است. شایان ذکر اســت تمامی محصولات و تولیدات این مجموعه اســتانداردها و گواهینامه های فنی ملــی و بین المللی معتبر را دارا هستند. مدیر فروش مجموعه رامان فیدار ســازه با بیان اینکه امســال در نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان استان قزوین اقدام به معرفی دو نــوع از تولیدات این مجموعه کــرده گفت: در زمینه مــواد مقــاوم در برابر آتش محصول بسیار پیشرفته ای با نــام تجاری پروترم لایت و همچنین عــایق هـــــای حــــــرارتی ایزولتکو را در نمایشــگاه معرفــی کردیــم که خوشــبختانه از ســوی بازدیدکننــدگان و متخصصــان اهل فن مــورد توجه و اســتقبال خوبی قرار گرفت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *