ایزولتکو – ISOLTECO
سپتامبر 16, 2019
نمایش همه

Protherm Light

پروترم لایت – Protherm Light

ﭘـﻮﺷﺶ ﻣـﻘﺎوم در ﺑــﺮاﺑــﺮ آﺗــﺶ اﺳـﭙﺮي ﺷـﻮﻧﺪه ﻣﻌـﺪﻧﯽ

ﻣﺤﺼﻮل پروترم لایت ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﭙﺮي ﺷﻮﻧﺪه ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ادیلتکو اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣـﺤﺼﻮل ﭘـﺲ از واردات و اﺟـﺮا ﺑﺮ روي ﭼـﻨﺪ ﭘﺮوژه در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ادیلتکو ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ رامان فیدار سازه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎص و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ از اروﭘﺎ، ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل پروترم لایت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ادیلتکو در اﯾﺮان ﻗﺮار دارد. ﻣﺤﺼﻮل پروترم لایت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  BS  و ETA ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد EN13381 ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، راه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وارداﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣـﺤﺼﻮل پروترم لایت را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل تولیدی فایر پروف درکشور دانست.

 

 

 

عکس  اجرا دانلود کاتالوگ

پوشش مقاوم در برابر آتش پروترم لایت یک محصول از پیش آماده (ملات) بر پایه سیمان می باشد، که تنها کافی است با مقدار معینی از آب مخلوط و بر روی سطح سازه ساختمان پاشش گردد.

برای اجرای پروترم لایت کافی است مواد داخل کیسه های 18 کیلوگرمی را با حدود 10 لیتر آب به مدت تقریبی 5 دقیقه در میکسرهای مخصوص مخلوط نموده، پس از آماده سازی سطح زیر کار شامل شستشوی سطح، چربی زدایی و …، مواد آماده شده را به کمک پمپ های پاشش به ضخامت های از پیش تعیین شده بر روی سطوح سازه پاشش نمایید.

حداکثر ضخامت اجرا شده برای هر مرحله پاشش 20 میلی متر می باشد، و برای ضخامت های بالاتر باید در چند مرحله پاشش انجام گیرد.

بر اساس استانداردهای بین المللی در بعضی مقاطع نیاز به اجرای توری بندی بر روی سطوح می باشد.

زمان خشک شدن مواد بسته به رطوبت و دما بین 24 تا 72 ساعت متغیر می باشد.

 

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید